Choszcz

36 tekstów – auto­rem jest Choszcz.

Nieobecny

Wpat­rzo­ny w przes­trzeń
Bez przerw lecz dwa cienie
Tyl­ko biel i cyf­ry
Stojąc w połud­nie
Od­dam ci się o szóstej trzydzieści 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 lutego 2015, 00:00

Naz­wij mnie, a na­dasz imię przeszłości
Po­myśl o mnie, a przy­pom­nisz so­bie daw­ne zaszłości
Wy­powiedz tę nazwę, uciek­niesz od teraźniejszości
Do wspom­nień błogich o cudzych snach
i nie naszej już
miłości 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 lutego 2015, 22:23

Poranek

Wyszeptaj
W mo­je uszy
Słowo o nas
I ucichnie ono w zgiełku budzące­go się miasta

Spójrz
W mo­je oczy
I po­myśl o nas
A będzie to trwać przez wieki 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 grudnia 2014, 02:03

Poranek

Wsiadam by wy­siąść
Lecz na dłużej zostaję
Py­tam dokąd zmierzam
Lecz sam pozostaję
Ot tak, siedzę
i wyglądam za okno
Sza­re, po­nure uli­ce
Miast i ludzi
Mokną
A ja jadę słod­ko
Li­nią nu­mer dziewięć 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 listopada 2014, 09:52

Inny punkt patrzenia

Pokój
Przeciąg
Choć brak okien
Duszno
I ty­lu ludzi
Choć pus­tka
Tyl­ko lus­tro w kącie
I odbicie
A w nim ja
Choć od daw­na
nikt nie zapukał 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 października 2014, 23:07

Wioska gdzieś na krańcu świata z jednym wykrzyknikiem

Pew­ne­go razu
W pod­szcze­cińskiej wiosce
Mie­szkał książę
Co po poście
Chodził na­go
Mi­mo zgrzytów
I frus­trac­ji
Oko­licznej de­mok­racji
Mi­mo te­go że szalony
Nie chciał przyz­nać wios­ce rac­ji
I po­radził się swej żony

Słuchaj książę
Choćś bogaty
Już ci pleban [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 września 2014, 00:14

Sen o miłości

Siedzę sam
tam gdzie sty­kają się kąty
tam gdzie nie ma już wojny
ni myśli, go­nit­wy, bez ustanku
ni pus­tki, sa­mot­nej wędrówki o poranku
i po obie­dzie i przed snem
Kocham Cię 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 grudnia 2013, 01:18

Ludzie w torbach

Ulicą pustą idą torby
a w tor­bach pus­te opa­kowa­nia
a przy tor­bach puści ludzie
którzy bez chwi­li zawachania
na­pełnią swe tor­by bez gadania.

I chodzą te tor­by wśród zgiełku tłumów
choć tor­by pełne to brak tu ro­zumo­wania
i mi­mo VAT za­war­tych umów
opa­kowań stos pus­tych z kąta w kąt
się przewala. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 grudnia 2013, 11:14

Tam na niebie

Wi­si nad głową
Pełen radości
Świeci blas­kiem
nieuk­ry­wając ufności
Po­mimo gwiazd szre­gu dokoła
Sa­mot­ny, in­ny od wszystkich
Ta­ki księzy­cowy
Ja 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 listopada 2013, 16:56

Szczecin

Wśród ścian ka­mienic
Sta­rych, ra­nami kul ob­rze­zanych
do gołej cegły, z drew­na okien­nic zbu­dowa­nych
Wśród bram i za­kamarków
Błądzę

Wśród żura­wi stoję
W por­cie za­pom­nianych marzeń
nies­pełnionych obiet­nic
Ele­watorów i spichlerzy tu i ówdzie zbu­dowa­nych
Krążę

W mieście ludzi ot­wartych
Nieod­partą chęcią ucie­czki pod­partych
Zbyt da­leko by odejść
Zbyt blis­ko by zostać 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 września 2013, 17:16
Zeszyty
  • Lekarstwo  – Lek leczy ciało, poez­ja koi duszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 lutego 2015, 00:00Choszcz do­dał no­wy tek­st Nieobecny

4 lutego 2015, 22:23Choszcz do­dał no­wy tek­st Nazwij mnie, a na­dasz [...]

12 grudnia 2014, 02:03Choszcz do­dał no­wy tek­st Poranek

20 listopada 2014, 09:52Choszcz do­dał no­wy tek­st Poranek

8 października 2014, 21:07krysta sko­men­to­wał tek­st Inny pun­kt pat­rze­nia

6 października 2014, 23:07Choszcz do­dał no­wy tek­st Inny pun­kt pat­rze­nia

18 września 2014, 00:14Choszcz do­dał no­wy tek­st Wioska gdzieś na krańcu [...]